fbpx

 

logo

Firmamızdan vermiş olduğumuz profesyonel hizmetler konusunda detaylı analiz ve teklif alabilirsiniz. Ayrıca dijital dünyadaki diğer talepleriniz için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

SEO

Google AdWords Reklamları

Sosyal Medya Reklamları

Sosyal Medya Yönetimi

Web Tasarım

Dijital Pazarlama

Çekinmeden Bize Ulaşabilirsiniz


Her türlü soru, görüş ve öneriniz için bize ulaşın. Ücretsiz analiz yapmak veya teklif vermek bizim işimizin bir parçasıdır.

0555 162 62 11

info@seogezegeni.com

Bayraklı/İZMİR ve Maslak/İSTANBUL Ofislerimizde sizlere hizmet vermekteyiz.

0555 162 62 11

Bayraklı/İZMİR & Maslak/İSTANBUL

Top

Google Reklamlar?

Google Reklamlar? hizmetimiz sayesinde, Google reklamlar?ndan maximum verim alabilmeniz için sizlere SEO Gezegeni olarak Türkiye’nin en iyi hizmetini sunuyoruz.

q
Google Ads

Google Express

Youtube

Remarketing

p

Neden Google Reklamlar??

Google, tüm dünyada en yayg?n olarak kullan?lan arama motorlar?ndan biridir. Ayr?ca birçok farkl? özelli?e sahip olmas? ve entegre farkl? sistemleri bünyesinde bar?nd?rmas? da bu arama motorunun en can al?c? özelliklerinden biridir.

Di?er arama motorlar? ile aras?nda aç?k ara kullan?m farkl? olan Google, bu özelli?i sayesinde dijital reklamc?l?k alan? içinde mükemmel bir araç olarak kar??m?za ç?k?yor.

Eski ad?yla Google Adwords, Yeni ad?yla Google Ads olan bu dijital reklam sistemi sayesinde, hem web siteleri için reklam verebilir, hem de arama sonuçlar?nda gösterilmesi için reklamlar yaratabilirsiniz.

Anahtar kelime temelli çal??an bu sistemde, t?klama ba??na maliyetler önemlidir. Bu sayede sektörünüzle alakal? ziyaretçi çekmek istedi?iniz kelimeler için çe?itli ücretler belirleyerek milyonlarca ki?iye eri?ebilirsiniz.

?zmir Google Reklam Ajans?

SEO Gezegeni olarak, Google reklamlar? konusunda i?letmelere oldukça verimli stratejilerimiz ve profesyonel teknik kadromuz sayesinde, sizlere en verimli reklamlar? olu?turmak konusunda yard?mc? oluyoruz. Özellikle son anahtar kelime trendlerini takip ediyor, hedef kitlelerine rahat bir ?ekilde ula?abilmeniz için gerekli alt yap?y? kuruyor ve maximum say?da geri dönü? alabilmeniz için mükemmel bir reklam sistemi in?a ediyoruz. Bu sayede i?letmeleriniz için dü?ündü?ünüz hedefleri, hayal olmaktan öteye ta??yor ve sizlerin büyümesine katk? sa?l?yoruz.
q

Geri Dönü?ümler

Google reklamlar?nda en önemli husus belirlenen bütçe ve reklamlar?n?za geri dönü?lerin oran?d?r.
Dolay?s?yla burada ki as?l hedef minimum bütçe ile maximum ki?iye eri?ebilmek, daha sonra eri?ilen potansiyel ziyaretçi veya mü?terileri faaliyete geçirerek her türlü geri dönü?ü kabul edebilmektir.
Bu sizlere yeni potansiyel mü?teriler yarat?rken, onlar?n aktif olarak sizin hizmetinizi veya ürününüzü sat?n almas?yla sonuçlanacakt?r. Bu olgular? ba?ar?l? bir ?ekilde i?ler hale getirmek ve sizlere yard?mc? olarak ayarlayaca??m?z Google reklamlar? sayesinde, i?letmeleriniz için birçok farkl? olumlu ad?m? da atm?? olaca??z.

Google Ads 0
Google Express 0
Youtube 0
Remarketing 0

?imdi SEO Gezegeni'nden Teklif Al?n!

Teklif ?ste
Merak Ettikleriniz

Google Reklamlar? ??letmenize Neler Katar?

Google reklam ajans? olarak, sizlerin talepleri do?rultusunda yapt???m?z çal??malarla birden fazla hususu ön plana ç?karm?? olaca??z.

Bunlardan baz?lar?;

  • Hedef kitlelerinize ula?man?z? sa?lamak
  • Ula??lan hedef kitlelerden feedback almak
  • Ürün/Hizmet tan?t?m? ve sat??? gerçekle?tirmek
  • Marka bilinirlili?ini art?rmak
  • Yeni Potansiyel mü?teriler ve ziyaretçiler yakalamak

Olarak sayabiliriz.

Asl?nda Google Reklamlar? sayesinde sadece ziyaretçi çekmek de?il, asl?nda birçok farkl? i?i bir arada yapma olana??n?z vard?r. Fakat bunlar?n tamam?n? verimli bir ?ekilde yürütebilmek için uzman bir kadrodan yard?m alman?z gerekir.

Bu a?amada SEO Gezegeni Google reklam dan??manl??? hizmeti olarak sizlere sundu?umuz ayr?cal?klardan yararlanabilirsiniz. Nitelikli ekiplere sahip olmam?z ve Google ile paralel bir geli?imi takip etmemiz sebebiyle, sektörünün en can al?c? noktalar?n? analiz edebilir, sizin için en verimli Google reklamlar?n? planlayabiliriz.

SEO Gezegeni ?le Google Reklamlar?nda Maximum Ba?ar?

SEO Gezegeni olarak, y?llar?n verdi?i tecrübe ve birikim ile, Google Reklamlar?nda ba?ar? sa?lamak isteyen birey veya i?letmelere profesyonel bir ?ekilde hizmet veriyoruz.

Arkam?zda b?rakt???m?z binlerce mutlu mü?terimiz ve ba?ar?l? reklam projelerimiz sayesinde, gelece?e emin ad?mlarla yürüyen firmam?z, ayr?ca trendleri takip eden, yeni geli?meleri analiz edip uygulayabilen ve verimli stratejik reklamlar planlayabilen dinamik bir ekibe sahiptir.

Google Reklamlar? ile kazanmak ve i?letmelerinizi bir ad?m öne ta??mak istiyorsan?z, SEO Gezegeninin profesyonel ve kusursuz Google reklamlar? hizmetine ba?vurmal?s?n?z.

Teklif Alın